Förklaring – Steg 7

Förebehåll i bolagsordning

Enligt aktiebolagslagen är aktie i princip fritt överlåtbar. Det finns dock undantag till denna princip, nämligen förköps-, samtyckes- och hembudsförbehåll. Dessa förbehåll regleras i bolagsordningen och nedan följer de vanligaste förbehållen:

Skärpt Hembud

Aktieägare överlåter aktie till tredje man. Tredje man skall hembjuda aktierna till övriga aktieägare.

Familjerättsligt undantag

Aktieägare överlåter aktie till tredje man. Tredje man skall hembjuda aktierna till övriga aktieägare. Gäller dock ej om aktie övergått genom arv, testamente eller bodelning.

Förköp

Aktieägare skall innan överlåtelse erbjuda övriga aktieägare aktie till förköp.

Samtycke

Aktieägare som vill överlåta aktie skall få övriga ägares samtycke till ny ägare.

Förköp samt skärpt hembud avseende familjerättsliga fång

Förköpsklausulen träffar samtliga frivilliga överlåtelser och kompletteras med ett skärpt hembud som gäller familjerättsliga fång.

Vill ägare överlåta aktie ska han, innan överlåtelse sker, erbjuda övriga ägare aktie till förköp. För de fall där aktie övergått genom arv, testamente eller bodelning ska förvärvaren hembjuda aktien till övriga ägare.

Förköp, samtycke samt skärpt hembud avseende familjerättsliga fång

Förköpsklausulen träffar samtliga frivilliga överlåtelser och för de fall där förköp ej utnyttjats av ägarna träder samtycket in. Klausulerna kompletteras med ett skärpt hembud som gäller familjerättsliga fång.

Inget

Inga regler om akties övergång kommer att anges i bolagsordningen.

Övriga önskemål

Egna önskemål om förköps-, samtyckes- och hembudsförbehåll.

Har du andra frågor, vänligen ring 031-704 10 50, så hjälper vi dig.