Skip to Content

Bolagsstiftarnas Dataskyddspolicy

 

Säkerhetsåtgärder:

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vi på Bolagsstiftarna arbetar löpande med att säkerställa att våra samarbetspartners som vi delar personuppgifter med uppnår en adekvat skyddsnivå i förenlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändamål för behandling av personuppgifter: 

Vid beställning av våra olika tjänster inkommer Du med personuppgifter till oss. Personuppgifterna vi erhåller behandlas för att kunna upprätta avtal och administrera beställda tjänster. Personuppgifterna behandlas också för att kunna fortsatt informera kunder och anställda hos kunderna om uppdateringar i tjänsteutbudet, förändringar i lagstiftning samt uppfylla krav enligt lag såsom exempelvis Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Våra personuppgifter samlas in från den registrerade själv, dennes ombud eller genom externa adresskällor.

Vi behandlar personuppgifter endast så länge det krävs för ovan nämnda ändamål och de registrerade har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter: 

De rättsliga grunderna för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med våra kunder (fullgörande av avtal), att vi ska följa rådande lagstiftning (fullgörande av rättslig skyldighet) att den registrerade har samtyckt till behandlingen (samtycke), samt att vi har berättigat intresse, exempelvis att marknadsföra uppdateringar i vårt tjänsteutbud och i relevant lagstiftning (intresseavvägning).      

När du söker en ledig tjänst hos oss:

Vi behandlar också personuppgifter när någon söker lediga tjänster eller anmäler sitt intresse för anställning hos oss. Vi använder då de inlämnade personuppgifterna endast för ändamålet att möjliggöra en rekrytering av den sökande.

Överföring och utlämning av personuppgifter:

Vissa av personuppgifterna som vi behandlar kan komma att lämnas vidare till olika myndigheter, framför allt Bolagsverket och Skatteverket. Ändamålet är att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser i enlighet med ingångna avtal och gällande lagstiftning.

Vissa personuppgifter kan också komma att lämnas ut till leverantörer av IT-tjänster, såväl inom som utanför EU/EES.  Vi är personuppgiftsansvariga för dessa personuppgifter och våra leverantörer är personuppgiftsbiträden. Dessa är enligt avtal med oss skyldiga att följa våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än för vilka vi har samlat in dem för. Dessa personuppgiftsbiträden skall dessutom vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas.

De personuppgifter Bolagsstiftarna samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Vi kan lämna ut personuppgifter även till andra än ovan för att följa lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose våra berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Cookies:

Vid besök på Bolagsstiftarnas webbplats kan information lagras i form av cookies. En cookie är en fil som sparas i den enhet som du använder för att besöka vår hemsida. Vi använder sessionscookies och permanenta cookies på vår webbplats.

Sessionscookies är temporära textfiler som lagras på din digitala enhet när du besöker webbplatsen, men som försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies däremot kan användas till statistik och eventuellt marknadsföringssyfte.

Ett samtycke från Dig krävs för att vi ska få använda cookies. Om Du har givit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Bolagsstiftarna Försäljning AB, Att: Charlotte Wiberg, Box 12086, 402 41 Göteborg, tel: 031- 704 10 50, charlotte.wiberg@bolagsstiftarna.se.

Dina rättigheter:

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter:

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till dataportabilitet:

Varje gång Bolagsstiftarna behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du själv har lämnat till oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Din rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Bolagsstiftarna kommer i sådant fall inte fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett berättigat intresse som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Vi kan vara skyldiga enligt andra lagar, t ex Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att bevara viss dokumentation under en längre tid. I dessa fall är det inte alltid möjligt för oss att radera personuppgifter. 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att Bolagsstiftarna begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 – Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Bolagsstiftarna berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av det berättigade intresset;

– Om du har uppgivit att dina personuppgifter är felaktiga ska Bolagsstiftarna begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte;

– Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lag kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och i stället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter; samt

– Om Bolagsstiftarna inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur du utövar dina rättigheter:

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Bolagsstiftarna med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss eller läsa mer om oss på vår hemsida www.bolagsstiftarna.se.

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet:

Om du anser att Bolagsstiftarna behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-12-09

Back to top