Skip to Content

Bolagsstiftarnas Dataskyddspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och behandlar alla personuppgifter varsamt och respektfullt. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamål för behandling av personuppgifter:

Vid beställning av våra olika tjänster inkommer Du med personuppgifter till oss. Personuppgifterna vi erhåller behandlas för att kunna upprätta avtal och administrera beställda tjänster. Personuppgifterna behandlas också för att kunna fortsatt informera kunder och anställda hos kunderna om uppdateringar i tjänsteutbudet, förändringar i lagstiftning samt uppfylla krav enligt lag såsom exempelvis Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Våra personuppgifter samlas in från den registrerade själv, dennes ombud eller genom externa adresskällor.

Vi behandlar personuppgifter endast så länge det krävs för ovan nämnda ändamål och de registrerade har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

De rättsliga grunderna för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med våra kunder (fullgörande av avtal), att vi ska följa rådande lagstiftning (fullgörande av rättslig skyldighet) att den registrerade har samtyckt till behandlingen (samtycke), samt att vi har berättigat intresse, exempelvis att marknadsföra uppdateringar i vårt tjänsteutbud och i relevant lagstiftning (intresseavvägning).

När du söker en ledig tjänst hos oss:

Vi behandlar också personuppgifter när någon söker lediga tjänster eller anmäler sitt intresse för anställning hos oss. Vi använder då de inlämnade personuppgifterna endast för ändamålet att möjliggöra en rekrytering av den sökande.

Överföring och utlämning av personuppgifter:

Vissa av personuppgifterna som vi behandlar kan komma att lämnas vidare till olika myndigheter, framför allt Bolagsverket och Skatteverket. Ändamålet är att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser i enlighet med ingångna avtal och gällande lagstiftning.

Vissa personuppgifter kan också komma att lämnas ut till leverantörer av IT-tjänster, såväl inom som utanför EU/EES. Vi är personuppgiftsansvariga för dessa personuppgifter och våra leverantörer är personuppgiftsbiträden. Dessa är enligt avtal med oss skyldiga att följa våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än för vilka vi har samlat in dem för. Dessa personuppgiftsbiträden skall dessutom vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas.

Vi kan lämna ut personuppgifter även till andra än ovan för att följa lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose våra berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Cookies

Vid besök på Bolagsstiftarnas webbplats kan information lagras i form av cookies. En cookie är en fil som sparas i den enhet som du använder för att besöka vår hemsida. Vi använder sessionscookies och permanenta cookies på vår webbplats.
Sessionscookies är temporära textfiler som lagras på din digitala enhet när du besöker webbplatsen, men som försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies däremot kan användas till statistik och eventuellt marknadsföringssyfte.

Ett samtycke från Dig krävs för att vi ska få använda cookies. Om Du har givit ett sådant samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Bolagsstiftarna Försäljning AB, Att: Charlotte Wiberg, Box 12086, 402 41 Göteborg, tel: 031- 704 10 50.

Vänligen kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (registerutdrag), om du vill begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss gärna på ovan angivna sätt om du vill avsäga dig från nyhetsbrev.

Vi kan vara skyldiga enligt andra lagar, t ex Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att bevara viss dokumentation under en längre tid. I dessa fall är det inte alltid möjligt för oss att radera personuppgifter.

Du äger alltid rätt att lämna klagomål om vår hantering till oss, men även hos Datainspektionen.

Back to top