Skip to Content

Frågor och svar

När kan styrelsen börja använda bolaget?

Så snart vi erhållit de undertecknade ändrings- och köpehandlingarna jämte bankintyg på aktiekapitalet, översändes generalfullmakt. Med generalfullmakten kan den nya styrelsen använda bolaget under tiden Bolagsverket registrerar ändringen.

Vad är skillnaden mellan att köpa ett lagerbolag och att nyregistrera ett aktiebolag?

Genom att köpa ett lagerbolag av oss på Bolagsstiftarna erhåller du ett bolag med organisationsnummer inom två timmar. Så snart generalfullmakt erhållits kan bolaget användas av den nya styrelsen.

En nyregistrering ger tillgång till organisationsnummer först när bolaget blivit registrerat hos Bolagsverket.

När ska aktieägarna reglera aktiekapitalet?

De nya ägarna ska sätta in aktiekapitalet på minst 25.000 kronor på ett nytt konto i bolagets namn i valfri bank.

Vi behöver ett bankintyg eller likvidintyg avseende detta, där bolagets organisationsnummer framgår. Med ändringshandlingarna medföljer en mall på ett likvidintyg som banken kan använda.

Så snart vi erhåller bankintyg ihop med ändrings- och köpehandlingarna kan vi översända generalfullmakt!

Vem sköter kontakten med Bolagsverket?

Vi på Bolagsstiftarna sköter all kontakt med Bolagsverket och våra handläggare bistår med bolagsrättslig kompetens och arbetar för att just ditt ärende skall registreras snabbt och korrekt.

När kan styrelsen ansöka om F-skatt?

Våra lagerbolag innehar inte F-skatt, utan denna söks av den nya styrelsen så snart generalfullmakt erhållits.

Ett befintligt bolag skall överlåta sin firma till det nya lagerbolaget, hur gör vi?

I samband med att vi iordningsställer ändrings- och köpehandlingar för det nya lagerbolaget kan vi upprätta handlingar avseende firmaändring för det befintliga bolaget. Vi översänder samtliga handlingar för påskrift och ombesörjer även att uppmärksamma Bolagsverket på de båda firmaändringarna.

Vilka krav ställs på styrelsesammansättningen och firmateckning?

Styrelsen skall bestå av minst en ledamot och en suppleant eller minst tre ledamöter. Består styrelsen av mer än en ledamot, skall ordförande utses.
Funktionärerna skall vara myndiga och de får heller inte ha förvaltare enligt Föräldrabalken. Vidare får funktionärerna inte vara försatta i konkurs eller ha näringsförbud.

Hälften av såväl styrelseledamöter som styrelsesuppleanter skall vara folkbokföra inom EES. Är någon funktionär folkbokförd utanför Sverige, krävs uppgift på folkbokföringsland samt bevittnad passkopia. Saknas firmatecknare i Sverige, skall en delgivningsmottagare utses.
Verkställande direktör skall vara bosatt inom EES. För ordförande finns inga bosättningskrav.

Bolaget kan även utse externa firmatecknare, det vill säga personer som inte skall vara medlemmar i styrelsen, men som ändå skall kunna teckna firman. Styrelsen har alltid firmateckningsrätt vilket innebär att samtliga ledamöter tecknar firman i förening. Verkställande direktör tecknar automatiskt firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Aktiebolagslagen 8:36.

Vad skall man tänka på avseende bolagets firma, verksamhet och adress?

Bolagets firma skall innehålla ordet Aktiebolag eller förkortningen AB. Firman skall tydligt skilja sig från andra firmor i aktiebolags- och filialregistret. Den får heller inte förväxlas med någon annans varumärke eller gemenskapsvarumärke.

Vidare får en firma inte registreras om den saknar särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som avses, och den får heller inte vara ägnad att vilseleda allmänheten.

Rena verksamhetsbeskrivande firmor kan inte godkännas, det är därför viktigt att komplettera med särskiljande tillägg i form av geografisk beteckning, fantasiord, bokstavs- eller sifferkombinationer.
Bolagets säte skall finnas i Sverige, men bolaget kan ange en utländsk bolagsadress.

Verksamheten i bolagsordningen skall preciseras då verksamheten avgör hur långt firmaskyddet sträcker sig. Det är således viktigt att ange inom vilken bransch verksamheten skall bedrivas.

Beställ lagerbolag
Back to top