Skip to Content

Övriga tjänster

Delning

Delning (Fission) innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder helt eller delvis tas över av ett eller flera aktiebolag.

Nedan kommer en kort beskrivning av hur en delning kan gå till:  

 1. Anmälan registrering av delningsplan:

Styrelsen i respektive bolag som ska delta i delningen upprättar en gemensam delningsplan som ska anmälas till Bolagsverket.

Inom en månad från det att delningsplanen upprättades (undertecknades och daterades) ska det överlåtande aktiebolaget anmäla den för registrering till Bolagsverket.

Delningsplanen ska alltid registreras om

 • något av de deltagande aktiebolagen är publikt
 • inte samtliga aktieägare har undertecknat delningsplanen.

Styrelsen för deltagande bolag ska upprätta en gemensam delningsplan och denna ska innehålla de villkor som ska gälla för delningen mellan bolagen. Planen är ett förslag till bolagens ägare om att genomföra en delning. Aktieägarna måste godkänna delningsplanen för att den ska gälla.

Delningsplanen ska vara daterad och underskriven av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga deltagande aktiebolag.

I delningsplanen ska det finnas en noggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som ska föras över till vart och ett av de övertagande aktiebolagen. Vid delning där en del av det överlåtande aktiebolaget ska delas ska delningsplanen även innehålla uppgift om de tillgångar och skulder som ska finnas kvar i det överlåtande aktiebolaget.

Tillgångar och skulder ska anges till verkliga värden. Beskrivningen och värderingen av tillgångar och skulder har betydelse för det ansvar som de deltagande aktiebolagen har för det överlåtande aktiebolagets skulder.

Följande handlingar skall normalt skickas till Bolagsverket:

 • Anmälan
 • Delningsplan – bestyrkt kopia
 • Revisorsyttrande
 • Årsredovisningar för senaste tre år
 • Kompletterande ekonomisk information
 1. Tillstånd att verkställa:

Det överlåtande bolaget ansöker om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket.

Följande handlingar skall normalt skickas till Bolagsverket:

 • Delningsplan – bestyrkt kopia
 • Intyg om att kända borgenärer underrättats– bestyrkt kopia
 • Försäkran på heder och samvete om att delningen inte förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt ovan nämnda bestämmelser – bestyrkt kopia
 • Stämmoprotokoll med beslut om att delningsplanen godkänts.

När tillstånd registrerats kallar Bolagsverket i Post & inrikes ( 2 månader).          

 1. Det eller de övertagande bolagen anmäler att delningen är genomförd till Bolagsverket.

Följande handlingar skall skickas till Bolagsverket:

 • Anmälan
 • Intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att det överlåtande bolagets tillgångar har överlämnats till övertagande bolag. Intyget ska vara i original.

Bolagsstiftarna hjälper gärna till med handlingarna som krävs för att registrera delningen på Bolagsverket. Nedan följe den information vi behöver. Viktigt är att vi får en noggrann och exakt beräkning av hur tillgångar och skulder ska fördelas mellan bolagen.

Till Delningsplan:

Företagsinformation om överlåtande bolag

Datum för delningsplanens upprättande

Uppgift om ägare till såväl överlåtande som övertagande bolag

Anledning till delningen

Information om huruvida överlåtande bolag skall kvarstå efter delning

 1. Kompletterande ekonomisk information – information (bestyrkt kopia) – gäller privata aktiebolag som inte har registrerat delningsplanen. Detta gäller om delningsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och, när så krävs, revisionsberättelse har lämnats. Uppgifterna ska omfatta tiden från början av det nya räkenskapsåret och fram till en tidpunkt som infaller tidigast tre månader före den dag då delningsplanen är daterad.
 1. Fördelning av tillgångar och skulder mellan bolagen (uppräkning som vi antingen kan klistra in i delningsplanen eller ha som bilaga.)
 1. Uppgift om Delningsvederlag
 2. Planerad tidpunkt för delningens genomförande
 3. Värdepapper med särskilda rättigheter (Finns det innehavare av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i det överlåtande bolaget?)
 4. Arvoden och särskilda förmåner eller rättigheter
 5. Kostnader för delningen (vem skall bära kostnaderna ?)

Vårt arvode för en delning är ca 7.000:- jämte moms. Bolagsverkets avgifter tillkommer, exempelvis 900 +900 +1100 (+ ytterligare 2.200 om det ska bildas ett nytt bolag i samband med delningen).

I våra tjänster ingår att vi upprättar de handlingar Bolagsverket behöver baserat på era uppgifter. Tjänsten innefattar vidare inlämnade av, av er godkända, handlingar till Bolagsverket samt korrespondens med Bolagsverket avseende dessa handlingar.

Tjänsten innefattar således inte någon rådgivande del.

Back to top