Skip to Content

Övriga tjänster

Kapitalärenden

Vi upprättar ändringshandlingar efter dina instruktioner för mängder av olika kapitalärenden och sköter då all korrespondens med Bolagsverket.

Exempel på ärenden kan vara: emission, emission med överkurs, minskning av aktiekapital, utgivande och konvertering av konvertibler samt split eller sammanläggning av aktier.

Nyemission

Nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Nyemission kan göras bland annat för att finansiera investeringar eller expansion, lättare få låna pengar, lösa problem med likviditeten eller motsvara de krav som ställs inför en börsintroduktion.

Minskning av aktiekapital

Det finns olika anledningar till att minska aktiekapitalet i ett aktiebolag. En orsak till minskning kan vara att aktiebolaget uppvisar förlust eller att en aktieägare vill lösas ut ur företaget och därmed löser in sina aktier mot betalning.

Fondemission

En fondemission är en bokföringstransaktion och innebär att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet, antingen fritt från eget kapital, bundna fonder eller medel som fås genom uppskrivning av det bokförda värdet på en anläggningstillgång.

Konvertibler

Ett sätt att öka ett bolags aktiekapital är att besluta om att ge ut konvertibler, som är en skuldförbindelse som ges ut av aktiebolag mot betalning. Konvertibeln ger innehavaren rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget. Detta kallas konvertering.

En anledning till att öka aktiekapitalet genom att ge ut konvertibler kan vara att bolaget vill kunna erbjuda exempelvis ledningen en möjlighet att bli aktieägare på ett sätt som är förmånligt för alla inblandade parter.

Teckningsoptioner

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.

Ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner genomförs i två steg;

  • Först skall utgivandet av teckningsoptionen registreras, detta förändrar inte aktiekapitalet.
  • Om/när innehavaren av teckningsoptionen sedan väljer att utnyttja sin teckningsoption, anmäls och registreras aktieteckningen. Först i detta skede höjs aktiekapitalet i aktiebolaget.

Att öka aktiekapitalet genom beslut om emission av teckningsoptioner kan exempelvis ge bolaget möjlighet att låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån (gäller i de fall optionerna är knutna till en skuldförbindelse).

Vid funderingar eller frågor kring kapitalärenden kontakta oss gärna via mail, telefon eller via vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Har du frågor kring varumärken eller något annat område kontakta oss gärna via mail, telefon eller via vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Back to top