Skip to Content

Övriga tjänster

Fusion

En fusion innebär att ett eller flera aktiebolag uppgår i ett annat aktiebolag. Det innebär att samtliga tillgångar och skulder i de överlåtande bolagen övertas av det övertagande bolaget. De överlåtande bolagen upplöses då samtidigt utan likvidation.

Fusion av helägt dotterbolag

Den vanligaste formen av fusion är att ett eller flera helägda dotterbolag uppgår i sitt moderbolag.

Vi bistår med att upprätta samtliga handlingar efter dina instruktioner för att registrera fusionen hos Bolagsverket. Självklart sköter vi all kontakt med Bolagsverket och bevakar kallelsetider och tidsfrister.

För att upprätta handlingar för fusion av helägt dotterbolag behöver vi följande uppgifter:

  • Namn och organisationsnummer för moder- och dotterbolaget
  • Aktieägare i moderbolaget
  • Om bolagen inte har någon registrerad revisor behöver vi även få in namn och personnummer på en godkänd eller auktoriserad revisor för granskning av fusionsplanen

Styrelsen i respektive bolag samt aktieägarna i moderbolaget skall underteckna fusionshandlingarna och sedan återsända dem till oss i original. Om inte aktieägarna kan underteckna fusionsplanen sker fusionen i ett extra steg.

Först när fusionen är helt klar på Bolagsverket överlåts tillgångarna och skulderna till moderbolaget.

Handläggningstiden för en fusion är ca 3-4 månader.

Vi hjälper även till med andra former av fusioner.

Har du frågor kring fusion eller något annat område kontakta oss gärna via mail, telefon eller via vår chat som är öppen dygnet runt under årets alla dagar.

Back to top